Dostawy codziennie do godziny 8:00. Sprawdź strefy dostaw!

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGO DIETY MELONA

Niniejszy dokument określa zasady Polityki Prywatności w Serwisie Internetowym www.dietymelona.pl. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Zdrowo Zrobione Malwina Pawlik, Stara Prawda 49, 21-450 Stoczek Łukowski, NIP: 5242912807, REGON: 388018670, telefon (+48) 513 337 077, poczta elektroniczna kontakt@dietymelona.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą w Serwisie Internetowym.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.dietymelona.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jako że stanowi wymóg umowny i warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

II. RODZAJ DANYCH

1.  Administrator przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
– dane dotyczące Zamówień;
– dane kontaktowe;
– dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
– dane dotyczące Zamówień w Serwisie internetowym;
– dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
– dane dotyczące usług marketingowych;
– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

III. CEL I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zawartej Umowy lub na podstawie zgody wyrażonej wraz z dokonaniem przez Klienta rejestracji w Serwisie internetowym – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji: czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia, postanowień zawartej umowy, ewidencji danych osobowych, ich archiwizacji, rozliczenia finansowego, rozpatrywania reklamacji, ewentualnego dochodzenia roszczeń, kontroli jakości usług, marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 1, z tym że w przypadku realizacji:
– czynności administracyjnych oraz postanowień zawartej umowy – przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy;
– marketingu usług własnych – dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;
– rozliczenia finansowego – przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą;
– ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń –przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

IV. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. podmiotom realizującym dostawy Produktów; dostawcom usług informatycznych z siedzibą w Polsce; biurom rachunkowym; podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności; kancelariom prawnym; agencjom marketingowym (dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

– Prawo dostępu do danych – osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania od Administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane, w jakim zakresie i na jak długi okres czasu.
– Prawo do sprostowania danych – osoby, których dane dotyczą mogą żądać od Administratora ich sprostowania, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
– Prawo do bycia zapomnianym – osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoby, których dane dotyczą, mają prawo do ich ograniczenia, a okoliczności tego prawa wymienione są w art. 18 RODO.
– Prawo do przenoszenia danych – osoby, których dane dotyczą, mają prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami, co opisane zostało w art. 20 RODO.
– Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – osoby, których dane dotyczą, mają prawo nie zgodzić się na to, aby ich dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu”, zgodnie z przepisem znajdującym się w art. 21 RODO.

VI. PLIKI COOKIES

1. W naszym Serwisie Internetowym wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies, tzw. ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. w pamięci przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://wszystkoociasteczkach.pl.

2. Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta oprogramowania:
– Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)
– FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia) 
– Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/)
– Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)

3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.  

4. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) lub usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).
Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki w Serwisie Internetowym, mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują użytkownicy odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać im dopasowane reklamy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Internetowego, przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.