Dostawy codziennie do godziny 8:00. Sprawdź strefy dostaw!

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CATERINGU DIETETYCZNEGO DIETY MELONA

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół cateringu dietetycznego Diety Melona

I. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA, BOK – konsultanci Usługodawcy, zajmujący się bezpośrednim kontaktem z Klientami poprzez: kontakt telefoniczny; kontakt za pomocą poczty elektronicznej; kontakt za pomocą mediów społecznościowych, kontakt za pomocą formularza kontaktowego z Klientem lub potencjalnym Klientem zostawiającym na stronie Serwisu swój numer telefonu;
CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie stronie internetowej www.dietymelona.pl/cennik;
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.dietymelona.pl umożliwiający złożenie Zamówienia;
KLIENT, UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; korzystająca albo zamierzająca korzystać z usług lub zakupić produkty na stronie www.dietymelona.pl;
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
PRODUKT, DIETA – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma (danie) sprzedawana Klientom przez dietymelona.pl, stanowiąca zestaw gotowych posiłków o ustalonej wartości kalorycznej, dostarczana jeden raz dziennie z wyłączeniem weekendów, gdzie dostawa odbywa się na dwa dni w sobotę;
SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.dietymelona.pl;
STREFA DOSTAW – obszar realizacji Usługi dostępny na stronie Serwisu Internetowego www.dietymelona.pl/dostawa;
UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, której integralną częścią jest akceptowany przez Klienta Regulamin;
USŁUGI – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Produktów zgodnie ze złożonym przez Klienta Zamówieniem;
USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Malwina Pawlik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Zdrowo Zrobione Malwina Pawlik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Stara Prawda 49, 21-450 Stoczek Łukowski, NIP: 5242912807, REGON: 388018670, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dietymelona.pl, numer telefonu: +48 513 337 077;
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone przez Klienta i stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.dietymelona.pl (zwany dalej „Usługodawcą”) jest firma Zdrowo Zrobione Malwina Pawlik, Stara Prawda 49, 21-450 Stoczek Łukowski, NIP: 5242912807, REGON: 388018670, poczta elektroniczna kontakt@dietymelona.pl.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną na pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w dietymelona.pl dane Klienta, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

4. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika:
– komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wymienionych zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
– udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego;
– przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
W przypadku, gdy Klient ma uwagi lub zastrzeżenia do treści postanowień Regulaminu i chciałby je określić w inny sposób powinien wstrzymać się ze złożeniem zamówienia i skierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@dietymelona.pl propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu. Nie dotyczy to jednak przedmiotu działalności Usługodawcy oraz ceny za Produkt. Usługodawca po przeanalizowaniu propozycji Klienta, skontaktuje się z nim z informacją o możliwości wprowadzenia zmian lub braku takiej możliwości.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Klientów oraz osób trzecich. Klientowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).

2. Klient jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu od chwili złożenia zamówienia.

3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta:
– za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@dietymelona.pl, dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
– telefonicznie na numer kontaktowy, w dniach i godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta, określonych w zakładce kontakt w Serwisie Internetowym.

4. Szczegółowe informacje o dietach, posiłkach oraz ich cenach podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danej diety przed rozpoczęciem składania Zamówienia.

5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany posiłków oraz zmiany ich nazewnictwa w ramach realizowanego Zamówienia, w odniesieniu do wcześniej udostępnianego jadłospisu.

6. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera i wskazuje Produkt spośród oferowanych przez Usługodawcę, okres czasu, przez który produkt będzie dostarczany, terminy dostawy, adres dostawy, imię i nazwisko klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

7. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia, stanowiącą równocześnie potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

8. Klient ma prawo Zamówienia wyłącznie jednego Produktu jako zestaw próbny, przy czym zestaw próbny może być zamówiony pod ten sam adres dostawy wyłącznie jeden raz. Każdy kolejny zestaw będzie w cenie regularnej zgodnej z cennikiem opublikowanym na stronie www.dietymelona.pl. W przypadku, gdy na dany adres dostawy był już uprzednio zamawiany zestaw próbny, Zamówienie nie jest przekazywane do realizacji, o czym Klient zostaje poinformowany przez Biuro Obsługi Klienta.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.

2. Usługi świadczone są przez Usługodawcę wyłącznie na obszarze Strefy Dostaw, wskazanej Klientowi na stronach Serwisu Internetowego (www.dietymelona.pl/dpostawa) a także w trakcie składania Zamówienia.

3. Ceny Usługi nie zawierają kosztów dostawy, które doliczane są pod koniec Zamówienia. Dla Klienta wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub profesjonalne firmy działające na jego zlecenie.

5. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później niż do godziny 8:00.

6. Dostawy Produktu odbywają się od poniedziałku do soboty. W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość zamówienia Produktu tylko na sobotę lub tylko na niedzielę, przy czym dostawy Zamówień wyłącznie na niedziele realizowane są w soboty poprzedzające niedzielę, której zamówienie dotyczy. W przypadku wskazanych przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą ulec zmianie lub być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.

7. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje skuteczne dostarczenie Produktu poprzez wykonanie fotografii.

8. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okoliczność nie zgłoszoną do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, brakiem kodu do domofonu czy klucza do klatki schodowej, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy.

10. Klient obowiązany jest zgłosić do Usługodawcy chęć przesunięcia terminu dostawy Produktu najpóźniej 48 godzin przed planowaną dostawą.

11. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail, powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem – nie później niż 48 godzin przed planowaną dostawą danego Produktu. Zamówienie zostanie przedłużone odpowiednio o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

12. W przypadku braku dostawy posiłków w terminie, Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt Usługodawcy najpóźniej do godz. 12:00 tego samego dnia, w którym miała nastąpić planowana dostawa. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte spełnienie świadczenia.

13. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

V. PŁATNOŚĆ

1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
– za pośrednictwem systemu płatności online, realizowanych przez Blue Media S.A.;
– tradycyjnym przelewem bankowym – na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia numer rachunku bankowego Usługodawcy – 24 1160 2202 0000 0004 8746 5045.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności nie później niż na 48 godzin przed pierwszym dniem dostawy Produktu w ramach zawartej Umowy, z tym, że z uwagi na ciągłość realizacji zamówień oraz wygodę Klientów, dopuszcza się rozpoczęcie realizacji zamówienia bez potwierdzenia dokonania płatności.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wstrzymania lub anulowania w całości zamówienia, jeżeli nie posiada potwierdzenia dokonania płatności za złożone Zamówienie do godziny 16:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego Produktu z Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której mimo braku potwierdzenia płatności Usługodawca rozpoczął jego realizację.

4. W przypadku rozpoczęcia Zamówienia bez potwierdzenia dokonania płatności, jeżeli Klient zdecyduje się zrezygnować z Zamówienia, zobowiązany jest do poniesienia kosztów już dostarczonych Produktów w terminie do 7 dni od zakończenia realizacji dostaw. W przypadku gdy podczas złożenia takiego Zamówienia Klient skorzystał z oferowanej przez Usługodawcę promocji zostaje ona anulowana, a Klient zobowiązany jest zapłacić pełną kwotę zgodną z Cennikiem. Biuro Obsługi Klienta poinformuje Klienta o zmianie kwoty do zapłaty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

5. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawia fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za produkty.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY

1. Usługodawca świadczy Usługi z zachowaniem należytej zawodowej staranności.

2. Przygotowane w ramach Usług posiłki mogą zawierać składniki uczulające – z tych względów Usługodawca zamieszcza informacje o składnikach posiłków na na stronie www.dietymelona.pl/menu. Klient obowiązany jest zaznajomić się z tymi informacjami przed złożeniem Zamówienia oraz wybraniem określonego zestawu posiłków, a także upewnić się, że w jego przypadku nie znajdują zastosowania żadne przeciwwskazania zdrowotne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na składniki Zamówienia (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości).

3. Usługodawca nie przyjmuje zamówień z wykluczeniem składników oraz nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie dań zawierających jakiś składnik, o którego wykluczenie Klient prosił w komentarzu czy uwagach przy składaniu Zamówienia.

4. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji i weryfikacji danych publikowanych na stronie www.dietymelona.pl, jednak dane te mają charakter wyłącznie informacyjny – nie zawierają one wiążących zaleceń dietetycznych, porad lekarskich ani innych porad specjalistycznych, dlatego też nie mogą stanowić wyłącznej podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Klienta, które mogą mieć wpływ na jego stan zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta co do braku przeciwwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Klient powinien poinformować o tych wątpliwościach Usługodawcę i skonsultować je z lekarzem.

5. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Produkt ma wadę (rękojmia), która wyniknęła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. W stosunku do kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy za wady (rękojmia) zostaje wyłączona.

VII. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta za wykonanie Umowy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje dotyczące Usług należy kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@dietymelona.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres i termin dostawy, dane kontaktowe oraz opis zdarzenia reklamacyjnego. Reklamacja powinna także zawierać zdjęcie torby w której dostarczono zestaw oraz/lub zdjęcie reklamowanego Produktu. Nie załączenie do reklamacji zdjęć jest podstawą do nie uznania reklamacji.

4. Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia. Wyjątek stanowi reklamacja dotycząca niezrealizowania dostawy, którą należy złożyć do godziny 10:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia, reklamacje nie będą rozpatrywane.

5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6. Usługodawca zastrzega, że smak potraw nie podlega reklamacji, gdyż jest kwestią indywidualną.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługującym konsumentowi, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy (w zakresie dostarczonego lub już wyprodukowanego przedmiotu zamówienia).

2. W pozostałym zakresie Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

3. Wstrzymanie dostaw Zamówienia nastąpi po 2 dniach roboczych liczonych od dnia odstąpienia od Umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@dietymelona.pl

5. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczeniu, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

6. Konsument zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy pocztą elektroniczną (e-mail) na adres mailowy: kontakt@dietymelona.pl numeru konta bankowego, na który ma zostać wykonany zwrot.

7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).

8. Usługodawca posiada prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dostawy lub w przypadku braku możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i braku akceptacji przez Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym. Usługodawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od Umowy najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych siłą wyższą (w szczególności wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego a także stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii na terenie objętym produkcją oraz dostawami).

10. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego również do Użytkownika lub Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług.

3. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy; zmiany w zakresie oferty Usług; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie wiadomością poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Klient nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
Zapraszamy do współpracy,
Zespół cateringu dietetycznego Diety Melona