Dostawy codziennie do godziny 8:00. Sprawdź strefy dostaw!

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

CATERINGU DIETETYCZNEGO
DIETY MELONA

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół cateringu dietetycznego Diety Melona

I. DEFINICJE
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA, BOK – konsultanci Usługodawcy, zajmujący się
bezpośrednim kontaktem z Klientami poprzez: kontakt telefoniczny; kontakt za pomocą
poczty elektronicznej; kontakt za pomocą mediów społecznościowych, kontakt za pomocą
formularza kontaktowego z Klientem lub potencjalnym Klientem zostawiającym na stronie
Serwisu swój numer telefonu;
CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie stronie internetowej
www.dietymelona.pl/cennik;
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
www.dietymelona.pl umożliwiający złożenie Zamówienia;
KLIENT, UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej; korzystająca albo zamierzająca korzystać z usług lub zakupić produkty na stronie
www.dietymelona.pl;
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
PRODUKT, DIETA – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma (danie)
sprzedawana Klientom przez dietymelona.pl, stanowiąca zestaw gotowych posiłków o
ustalonej wartości kalorycznej, dostarczana jeden raz dziennie z wyłączeniem weekendów,
gdzie dostawa odbywa się na dwa dni w sobotę;
SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – sklep internetowy Usługodawcy działający pod
adresem www.dietymelona.pl;
STREFA DOSTAW – obszar realizacji Usługi dostępny na stronie Serwisu Internetowego
www.dietymelona.pl/dostawa;
UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między
Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, której integralną częścią
jest akceptowany przez Klienta Regulamin;
USŁUGI – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym usługa
sprzedaży i dostawy Produktów zgodnie ze złożonym przez Klienta Zamówieniem;
USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – FLAMINGDIETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5273072998, KRS: 0001054833 z siedzibą w UL. GRZYBOWSKA 80/82 / 700, 00-844 WARSZAWA adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dietymelona.pl, p.sienica@wp.pl,  numer telefonu: +48 513 337 077;
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone przez Klienta i stanowiące ofertę zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.dietymelona.pl
(zwany dalej „Usługodawcą”) jest firma FLAMING DIETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. GRZYBOWSKA 80/82 / 700, 00-844 WARSZAWA, NIP: 5273072998, KRS: 0001054833, poczta elektroniczna: kontakt@dietymelona.pl.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną na
pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki świadczenia usług za pośrednictwem
Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady
wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od
umowy i postępowania reklamacyjnego.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w dietymelona.pl dane
Klienta, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a
w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o
bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi
do nich dostęp.
4. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się
spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika:
– komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
Safari lub Microsoft Edge.
5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może
wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na
możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W
celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wymienionych zagrożeń Klient powinien stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności programy
antywirusowe i zaporę sieciową.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o
świadczenie Usługi następuje poprzez:
– udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego;

– przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty
elektronicznej.
W przypadku, gdy Klient ma uwagi lub zastrzeżenia do treści postanowień Regulaminu i
chciałby je określić w inny sposób powinien wstrzymać się ze złożeniem zamówienia i
skierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@dietymelona.pl propozycję modyfikacji
określonych postanowień regulaminu. Nie dotyczy to jednak przedmiotu działalności
Usługodawcy oraz ceny za Produkt. Usługodawca po przeanalizowaniu propozycji Klienta,
skontaktuje się z nim z informacją o możliwości wprowadzenia zmian lub braku takiej
możliwości.
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku
z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe
przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce
prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze
poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy, innych Klientów oraz osób trzecich. Klientowi zabrania się
wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji
handlowych (spam).
2. Klient jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu od chwili złożenia
zamówienia.
3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta:
– za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez
przesłanie wiadomości na adres: kontakt@dietymelona.pl, dostępne 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę;
– telefonicznie na numer kontaktowy, w dniach i godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta,
określonych w zakładce kontakt w Serwisie Internetowym.
4. Szczegółowe informacje o dietach, posiłkach oraz ich cenach podane są Klientowi na
stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danej diety przed rozpoczęciem
składania Zamówienia.
5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany posiłków oraz zmiany ich nazewnictwa w
ramach realizowanego Zamówienia, w odniesieniu do wcześniej udostępnianego jadłospisu.

6. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera i wskazuje Produkt spośród oferowanych
przez Usługodawcę, okres czasu, przez który produkt będzie dostarczany, terminy dostawy,
adres dostawy, imię i nazwisko klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła
Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu
zamówienia, stanowiącą równocześnie potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania
wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
8. Klient ma prawo Zamówienia wyłącznie jednego Produktu jako zestaw próbny, przy czym
zestaw próbny może być zamówiony pod ten sam adres dostawy wyłącznie jeden raz. Każdy
kolejny zestaw będzie w cenie regularnej zgodnej z cennikiem opublikowanym na stronie
www.dietymelona.pl.
W przypadku, gdy na dany adres dostawy był już uprzednio zamawiany zestaw próbny,
Zamówienie nie jest przekazywane do realizacji, o czym Klient zostaje poinformowany przez
Biuro Obsługi Klienta.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu zamówień
wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
2. Usługi świadczone są przez Usługodawcę wyłącznie na obszarze Strefy Dostaw, wskazanej
Klientowi na stronach Serwisu Internetowego (www.dietymelona.pl/dpostawa) a także w
trakcie składania Zamówienia.
3. Ceny Usługi nie zawierają kosztów dostawy, które doliczane są pod koniec Zamówienia.
Dla Klienta wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
4. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub profesjonalne firmy działające na jego
zlecenie.
5. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako
preferowana przez Klienta, ale nie później niż do godziny 8:00.
6. Dostawy Produktu odbywają się od poniedziałku do soboty. W przypadku soboty i
niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość zamówienia Produktu tylko
na sobotę lub tylko na niedzielę, przy czym dostawy Zamówień wyłącznie na niedziele
realizowane są w soboty poprzedzające niedzielę, której zamówienie dotyczy.
W przypadku wskazanych przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy
mogą ulec zmianie lub być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o
czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.
7. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz
dokumentuje skuteczne dostarczenie Produktu poprzez wykonanie fotografii.
8. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej
do odbioru lub jakąkolwiek inną okoliczność nie zgłoszoną do godz. 12:00 dnia
poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, brakiem

kodu do domofonu czy klucza do klatki schodowej, przedmiot Zamówienia uważa się za
skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony
do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub
zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który
uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
10. Klient obowiązany jest zgłosić do Usługodawcy chęć przesunięcia terminu dostawy
Produktu najpóźniej 48 godzin przed planowaną dostawą.
11. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Zamówienia po
wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail, powiadomieniu
Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem
– nie później niż 48 godzin przed planowaną dostawą danego Produktu. Zamówienie zostanie
przedłużone odpowiednio o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
12. W przypadku braku dostawy posiłków w terminie, Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt
Usługodawcy najpóźniej do godz. 12:00 tego samego dnia, w którym miała nastąpić
planowana dostawa. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu
wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1
stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego
Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za
niewykonanie lub nienależyte spełnienie świadczenia.
13. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy
(np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub
uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie
Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje
możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

V. PŁATNOŚĆ

1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
– za pośrednictwem systemu płatności online, realizowanych przez Blue Media S.A.;
– tradycyjnym przelewem bankowym – na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia numer
rachunku bankowego Usługodawcy – 60109026880000000154609580 .
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności nie później niż na 48 godzin przed
pierwszym dniem dostawy Produktu w ramach zawartej Umowy, z tym, że z uwagi na
ciągłość realizacji zamówień oraz wygodę Klientów, dopuszcza się rozpoczęcie realizacji
zamówienia bez potwierdzenia dokonania płatności.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wstrzymania lub anulowania w
całości zamówienia, jeżeli nie posiada potwierdzenia dokonania płatności za złożone
Zamówienie do godziny 16:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego
Produktu z Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w

sytuacji, w której mimo braku potwierdzenia płatności Usługodawca rozpoczął jego
realizację.
4. W przypadku rozpoczęcia Zamówienia bez potwierdzenia dokonania płatności, jeżeli
Klient zdecyduje się zrezygnować z Zamówienia, zobowiązany jest do poniesienia kosztów
już dostarczonych Produktów w terminie do 7 dni od zakończenia realizacji dostaw. W
przypadku gdy podczas złożenia takiego Zamówienia Klient skorzystał z oferowanej przez
Usługodawcę promocji zostaje ona anulowana, a Klient zobowiązany jest zapłacić pełną
kwotę zgodną z Cennikiem. Biuro Obsługi Klienta poinformuje Klienta o zmianie kwoty do
zapłaty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu płatności zostaną naliczone
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
5. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawia fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po
wpływie płatności za produkty.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY
1. Usługodawca świadczy Usługi z zachowaniem należytej zawodowej staranności.
2. Przygotowane w ramach Usług posiłki mogą zawierać składniki uczulające – z tych
względów Usługodawca zamieszcza informacje o składnikach posiłków na na stronie
www.dietymelona.pl/menu. Klient obowiązany jest zaznajomić się z tymi informacjami przed
złożeniem Zamówienia oraz wybraniem określonego zestawu posiłków, a także upewnić się,
że w jego przypadku nie znajdują zastosowania żadne przeciwwskazania zdrowotne.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie
Klienta lub negatywną reakcję organizmu na składniki Zamówienia (alergie pokarmowe,
choroby lub inne dolegliwości).
3. Usługodawca nie przyjmuje zamówień z wykluczeniem składników oraz nie ponosi
odpowiedzialności za dostarczenie dań zawierających jakiś składnik, o którego wykluczenie
Klient prosił w komentarzu czy uwagach przy składaniu Zamówienia.
4. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji i weryfikacji danych
publikowanych na stronie www.dietymelona.pl, jednak dane te mają charakter wyłącznie
informacyjny – nie zawierają one wiążących zaleceń dietetycznych, porad lekarskich ani
innych porad specjalistycznych, dlatego też nie mogą stanowić wyłącznej podstawy
jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Klienta, które mogą mieć wpływ na jego stan
zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta co do braku przeciwwskazań do
spożywania zamawianych posiłków, Klient powinien poinformować o tych wątpliwościach
Usługodawcę i skonsultować je z lekarzem.
5. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Produkt ma wadę
(rękojmia), która wyniknęła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które
Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. W stosunku do kupujących niebędących
Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy za wady (rękojmia) zostaje wyłączona.

VII. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta za wykonanie
Umowy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w
Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje dotyczące Usług należy kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, za
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@dietymelona.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres i termin dostawy, dane
kontaktowe oraz opis zdarzenia reklamacyjnego. Reklamacja powinna także zawierać zdjęcie
torby w której dostarczono zestaw oraz/lub zdjęcie reklamowanego Produktu. Nie załączenie
do reklamacji zdjęć jest podstawą do nie uznania reklamacji.
4. Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni
kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia. Wyjątek stanowi reklamacja dotycząca
niezrealizowania dostawy, którą należy złożyć do godziny 10:00 w dniu, w którym dostawa
miała zostać zrealizowana.
W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia, reklamacje nie będą rozpatrywane.
5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.
6. Usługodawca zastrzega, że smak potraw nie podlega reklamacji, gdyż jest kwestią
indywidualną.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 o prawach konsumenta,
Klient będący konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługującym
konsumentowi, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27
wymienionej ustawy (w zakresie dostarczonego lub już wyprodukowanego przedmiotu
zamówienia).
2. W pozostałym zakresie Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
3. Wstrzymanie dostaw Zamówienia nastąpi po 2 dniach roboczych liczonych od dnia
odstąpienia od Umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane wiadomością e-mail na adres:
kontakt@dietymelona.pl
5. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi, przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczeniu, to ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia.

6. Konsument zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy pocztą elektroniczną (e-mail) na
adres mailowy: kontakt@dietymelona.pl numeru konta bankowego, na który ma zostać
wykonany zwrot.
7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,
zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).
8. Usługodawca posiada prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli realizacja Usługi
wykracza poza Strefę Dostawy lub w przypadku braku możliwości realizacji Usługi w
godzinach podanych przez Klienta i braku akceptacji przez Klienta innych godzin w
dostępnym przedziale czasowym.
Usługodawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od Umowy najpóźniej w
terminie do 2 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym
Zamówieniu.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku
nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych siłą wyższą (w szczególności wprowadzeniem
stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego a także stanu zagrożenia epidemicznego, stanu
epidemii na terenie objętym produkcją oraz dostawami).
10. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje
się od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego również do Użytkownika lub
Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości
oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik,
nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że użytkownik korzystający z Serwisu
Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści
tekstowych, graficznych i audiowizualnych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania
z Usług.
3. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy,
zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż
korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub

dostawy; zmiany w zakresie oferty Usług; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie wiadomością poczty
elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w
życie zmian Regulaminu Klient nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę
na zmiany.
4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, a także zawarte,
realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204
ze zm.); ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
Zapraszamy do współpracy,
Zespół cateringu dietetycznego Diety Melona